គេហទំព័រនេះប្រើ និងកំណត់ "ខូគី" នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគីទាំងនេះ និងព័ត៌មានទូទៅអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីរបស់អ្នកដោយចុចនៅទីនេះ។ ដោយបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។

រយៈពេលប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជាសេវាកម្មទូទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ទោះបីជារាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលានៅលើទំព័រទាំងនេះ ទាំងគេហទំព័រនេះ ឬអ្នកនិពន្ធណាមួយរបស់ខ្លួនមិនធ្វើការធានាណាមួយ បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ ឬទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញនៃព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅលើនេះ គេហទំព័រ។ គេហទំព័រនេះមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ភាពទាន់ពេលវេលា ឬគុណភាពនៃទំព័រណាមួយដែលយោងដោយតំណខាងក្រៅនោះទេ។ ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ហើយអាចនឹងត្រូវលុបចោល បន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយពីគេហទំព័រនេះ។

តាមរយៈការចូលប្រើព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមថាគេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដោយផ្ទាល់ ដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ផលវិបាក ពិសេស ឬការខូចខាតផ្សេងទៀត ដែលអ្នកអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ទម្រង់បានចូលដំណើរការ គេហទំព័រនេះ។


ថយក្រោយ

ទំ​ន​ក់​ទំនង