គេហទំព័រនេះប្រើ និងកំណត់ "ខូគី" នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគីទាំងនេះ និងព័ត៌មានទូទៅអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីរបស់អ្នកដោយចុចនៅទីនេះ។ ដោយបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។

គោលនយោបាយឯកជន ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

ភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។

It is PERFLEX of Companies’ policy to respect your privacy with respect to any information we collect while operating our website. In accordance with this, we have developed this privacy policy so you can understand how we collect, use, communicate, disclose and make use of personal information. We have outlined our privacy policy below.

យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយមធ្យោបាយស្របច្បាប់និងយុត្តិធម៌ហើយបើមានសមស្របជាមួយចំណេះដឹងឬការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ។

មុនពេលឬនៅពេលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងនឹងកំណត់ពីគោលបំណងដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូល។

យើងនឹងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បំពេញគោលបំណងទាំងនោះដែលបានបញ្ជាក់ដោយយើងនិងសម្រាប់គោលបំណងចំបង ៗ លើកលែងតែយើងទទួលបានការព្រមព្រៀងពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធឬតាមតម្រូវការនៃច្បាប់។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដែលវាត្រូវបានប្រើហើយក្នុងកម្រិតដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះគួរតែត្រឹមត្រូវភាពពេញលេញនិងទាន់សម័យ។

យើងនឹងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើការការពារសុវត្ថិភាពសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ឬការលួចក៏ដូចជាការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការបង្ហាញការថតចម្លងការប្រើប្រាស់ឬការកែប្រែ។

យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។


ថយក្រោយ