គេហទំព័រនេះប្រើ និងកំណត់ "ខូគី" នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគីទាំងនេះ និងព័ត៌មានទូទៅអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីរបស់អ្នកដោយចុចនៅទីនេះ។ ដោយបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។

គោលការណ៍ឃុកឃី ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2022

Perflex, and any affiliated or subsidiary company, (“Perflex”, “us” or “we”) respects your privacy and is committed to being transparent about the technologies we use. This Cookie Policy explains our use of cookies and other tracking technologies, including, but not limited to web beacons, pixels, clear gifs, and other similar technologies (collectively, “Cookies and Other Tracking Technologies”) on any website or app that posts a link to this Cookie Policy (collectively, the “Sites”).  This Cookie Policy should be read together with our Privacy Policy and our Terms of Use.

By continuing to browse or use our Sites, you agree that we can store and access Cookies and Other Tracking Technologies as described in this Cookie Policy.

តើខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតជាអ្វី?

A Cookie is a small text file that can be stored on and accessed from your device when you visit one of our Sites, to the extent you agree.  The Other Tracking Technologies work similarly to Cookies and place small data files on your devices or monitor your website activity to enable us to collect information about how you use our Sites. This allows our Sites to recognize your device from those of other users of the Sites. The information provided below about Cookies also applies to these Other Tracking Technologies.

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅ www.allaboutcookies.org និង www.youronlinechoices.eu ។

តើគេហទំព័ររបស់យើងប្រើខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដោយរបៀបណា?

Perflex uses Cookies and Other Tracking Technologies to identify you and your interests, to remember your preferences, and to track your use of our Sites. We also use Cookies and Other Tracking Technologies to control access to certain content on our Sites, protect the Sites, and to process any requests that you make of us.

To administer our Sites and for research purposes, Perflex also has contracted with third-party service providers to track and analyze statistical usage and volume information from our Site users. These third-party service providers use persistent Cookies to help us to improve the user experience, manage the content on our Sites, and analyze how users navigate and use the Sites.

ខូគីភាគីទីមួយ និងទីបី

“First party Cookies” are cookies that belong to Perflex and that Perflex places on your device. “Third-party Cookies” are cookies that another party places on your device through our Sites.

Perflex may contract with third-party service providers to send e-mails to users who have provided us with their contact information. To help measure and improve the effectiveness of our e-mail communications, and/or to determine whether messages have been opened and links clicked on, the third-party service providers may place Cookies on the devices of these users.

For more information on how these companies collect and use information on our behalf, please refer to their privacy policies as indicated below.

យើងប្រើប្រភេទខូគីខាងក្រោម៖

Persistent Cookies. We use persistent Cookies to improve your experience of using the Sites. This includes recording your acceptance of our Cookie Policy to remove the cookie message which first appears when you use the Sites.  Persistent Cookies remain on your device until the expiry date specified in the Cookie is reached.

Session Cookies. Session Cookies are temporary and deleted from your device when your web browser closes. We use session Cookies to help us track internet usage as described above.

You may refuse to accept browser Cookies by activating the appropriate setting on your browser. However, if you select this setting, you may be unable to access certain parts of the Sites.

Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse Cookies, our system will issue Cookies when you direct your browser to our Sites.

The data collected by the Sites and/or through Cookies that may be placed on your computer will not be kept for longer than is necessary to fulfil the purposes mentioned above.

ខូឃីរបស់យើងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមៈ

ប្រភេទខូគី

គោលបំណង

ចាំបាច់យ៉ាងតឹងរឹង / បច្ចេកទេស

These Cookies are necessary to allow us to operate our Sites so you may access them as you have requested. These Cookies, for example, let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access Site content. They also include Cookies that enable us to remember your previous actions within the same browsing session and secure our Sites.

ការវិភាគ / ការអនុវត្ត

These Cookies are used by us or third-party service providers to analyse how the Sites are used and how they are performing. For example, these Cookies track what pages are most frequently visited, and from what locations our visitors come from. If you subscribe to a newsletter or otherwise register with the Sites, these Cookies may be correlated to you. These Cookies include, for example, Google Analytics cookies.

មុខងារ

These Cookies let us operate the Sites in accordance with the choices you make. These Cookies permit us to "remember" you in-between visits. For instance, we will recognize your user’s name and remember how you customized the Sites and services, for example by adjusting text size, fonts, languages and other parts of web pages that are alterable and provide you with the same customizations during future visits.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី

These Cookies collect information about your activities on these and other sites to provide you targeted advertising. We may also allow our third-party service providers to use Cookies on the Sites for the same purposes identified above, including collecting information about your online activities over time and across different websites. The third-party service providers that generate these Cookies, such as Adobe, Google, LinkedIn, and Facebook, have their own privacy policies, and may use their Cookies to target advertising to you on other websites, based on your visit to our Sites.

តើខ្ញុំបដិសេធ ឬដកការយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ខូគីដោយរបៀបណា?

You can stop cookies from being downloaded on your device by selecting the appropriate settings on your browser. Most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to be notified when you receive a new cookie, and how to disable existing cookies. You can find out how to do this for your particular browser by clicking “help” on your browser's menu or by visiting www.allaboutcookies.org. Please note, however, that without cookies you may not be able to access or take full advantage of all our Sites features.

Most browsers allow users to use a “private mode” by which cookies are deleted after your website visit.  Please read the help section of your browser to learn more about how to activate the “private mode.”  You could still visit our website if your browser is in “private mode”; however, the user experience may not be optimal and some utilities may not work.

If you want to remove previously-stored Cookies, you can manually delete the Cookies at any time. However, this will not prevent the Sites from placing further Cookies on your device unless and until you adjust your browser setting as described above.

For more information on the development of user-profiles and the use of targeting/advertising Cookies, please see www.youronlinechoices.eu if you are located in Europe or www.aboutads.info/choices if in the United States.

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពីគោលការណ៍ខូគី សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

Perflex

Attn: នាយកដ្ឋានច្បាប់

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]


ថយក្រោយ បន្ទាប់ រយៈពេលប្រើប្រាស់