គេហទំព័រនេះប្រើ និងកំណត់ "ខូគី" នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគីទាំងនេះ និងព័ត៌មានទូទៅអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីរបស់អ្នកដោយចុចនៅទីនេះ។ ដោយបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។

គោលការណ៍ឃុកឃី ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2022

Perflex និងក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធណាមួយ (“Perflex”, “us” ឬ “we”) គោរពឯកជនភាពរបស់អ្នក ហើយប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពអំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើប្រាស់។ គោលការណ៍ខូគីនេះពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតរបស់យើង រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះគេហទំព័រ ប៊ីខុន ភីកសែល ច្បាស់ gifs និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត (ជាសមូហភាព "ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត") នៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីណាមួយដែលបង្ហោះ ភ្ជាប់ទៅគោលការណ៍ខូគីនេះ (ជារួម "គេហទំព័រ")។ គោលការណ៍ខូឃីនេះគួរតែត្រូវបានអានរួមគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។

តាមរយៈការបន្តរុករក ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចរក្សាទុក និងចូលប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ខូគីនេះ។

តើខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតជាអ្វី?

ខូគីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលអាចរក្សាទុក និងចូលប្រើពីឧបករណ៍របស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយរបស់យើង ក្នុងកម្រិតដែលអ្នកយល់ព្រម។ បច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដំណើរការស្រដៀងគ្នាទៅនឹងខូគី ហើយដាក់ឯកសារទិន្នន័យតូចៗនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ឬតាមដានសកម្មភាពគេហទំព័ររបស់អ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងស្គាល់ឧបករណ៍របស់អ្នកពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអំពីខូគីក៏អនុវត្តចំពោះបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតទាំងនេះផងដែរ។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅ www.allaboutcookies.org និង www.youronlinechoices.eu ។

តើគេហទំព័ររបស់យើងប្រើខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដោយរបៀបណា?

Perflex ប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នក និងតាមដានការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ យើងក៏ប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចូលប្រើមាតិកាជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ការពារគេហទំព័រ និងដើម្បីដំណើរការសំណើណាមួយដែលអ្នកធ្វើពីយើង។

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់យើង និងសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ Perflex ក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី ដើម្បីតាមដាន និងវិភាគការប្រើប្រាស់ស្ថិតិ និងព័ត៌មានបរិមាណពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីទាំងនេះប្រើប្រាស់ខូគីជាប់លាប់ ដើម្បីជួយយើងក្នុងការកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ គ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និងវិភាគពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់រុករក និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

ខូគីភាគីទីមួយ និងទីបី

“ខូគីភាគីទីមួយ” គឺជាខូគីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Perflex ហើយ Perflex នោះដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ “ខូគីភាគីទីបី” គឺជាខូគីដែលភាគីផ្សេងទៀតដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។

Perflex អាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីជួយវាស់វែង និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលរបស់យើង និង/ឬដើម្បីកំណត់ថាតើសារត្រូវបានបើក និងចុចលើតំណភ្ជាប់ ឬអត់ អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីអាចដាក់ខូឃីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្នុងនាមយើង សូមយោងទៅលើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។

យើងប្រើប្រភេទខូគីខាងក្រោម៖

ខូគីជាប់លាប់។ យើងប្រើខូគីជាប់លាប់ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកត់ត្រាការទទួលយករបស់អ្នកនូវគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង ដើម្បីលុបសារខូគីដែលលេចឡើងដំបូងនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។ ខូគីជាប់លាប់នៅតែមាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នករហូតដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខូគីត្រូវបានឈានដល់។

ខូគីសម័យ។ Session Cookies គឺជាបណ្ដោះអាសន្ន និងត្រូវបានលុបចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក នៅពេលដែលកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញរបស់អ្នកបិទ។ យើងប្រើប្រាស់ Session Cookies ដើម្បីជួយយើងតាមដានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលយក browser Cookies ដោយបើកដំណើរការការកំណត់សមស្របនៅលើ browser របស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការកំណត់នេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទេ។

លុះត្រាតែអ្នកបានកែសម្រួលការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដូច្នេះវានឹងបដិសេធខូគី នោះប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងចេញខូឃី នៅពេលអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈខូគី ដែលអាចដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកយូរជាងការចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ខូឃីរបស់យើងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមៈ

ប្រភេទខូគី

គោលបំណង

ចាំបាច់យ៉ាងតឹងរឹង / បច្ចេកទេស

ខូគីទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង ដូច្នេះអ្នកអាចចូលប្រើពួកវាតាមដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ ជាឧទាហរណ៍ ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានបង្កើតគណនីមួយ ហើយបានចូលទៅក្នុងគណនីនោះដើម្បីចូលប្រើមាតិកាគេហទំព័រ។ ពួកវាក៏រួមបញ្ចូលខូគីដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងចងចាំសកម្មភាពពីមុនរបស់អ្នកនៅក្នុងវគ្គរុករកដូចគ្នា និងធានាសុវត្ថិភាពគេហទំព័ររបស់យើង។

ការវិភាគ / ការអនុវត្ត

ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី ដើម្បីវិភាគពីរបៀបដែលគេហទំព័រត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងរបៀបដែលពួកវាកំពុងដំណើរការ។ ឧទាហរណ៍ ខូគីទាំងនេះតាមដានទំព័រណាដែលត្រូវបានចូលមើលញឹកញាប់បំផុត និងពីទីតាំងដែលអ្នកទស្សនារបស់យើងមកពីណា។ ប្រសិនបើអ្នកជាវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ឬចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រ ខូឃីទាំងនេះអាចទាក់ទងជាមួយអ្នក។ ខូគីទាំងនេះរួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍ ខូគី Google Analytics ។

មុខងារ

ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងដំណើរការគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមជម្រើសដែលអ្នកធ្វើ។ ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើង "ចងចាំ" អ្នកក្នុងអំឡុងពេលចូលមើល។ ជាឧទាហរណ៍ យើងនឹងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ហើយចងចាំពីរបៀបដែលអ្នកប្ដូរតាមបំណងគេហទំព័រ និងសេវាកម្ម ឧទាហរណ៍ដោយការកែតម្រូវទំហំអត្ថបទ ពុម្ពអក្សរ ភាសា និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប្ដូរតាមបំណងដូចគ្នាក្នុងអំឡុងពេលចូលមើលនាពេលអនាគត។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី

ខូគីទាំងនេះប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រទាំងនេះ និងគេហទំព័រផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅ។ យើងក៏អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីរបស់យើងប្រើប្រាស់ខូគីនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងដូចគ្នាដែលបានកំណត់ខាងលើ រួមទាំងការប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកតាមពេលវេលា និងតាមគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលបង្កើត Cookies ទាំងនេះ ដូចជា Adobe, Google, LinkedIn និង Facebook មានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយអាចប្រើ Cookies របស់ពួកគេដើម្បីកំណត់គោលដៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត ដោយផ្អែកលើការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

តើខ្ញុំបដិសេធ ឬដកការយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ខូគីដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចបញ្ឈប់ខូគីពីការទាញយកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើននឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបបញ្ឈប់ការទទួលយកខូគីថ្មី របៀបត្រូវបានជូនដំណឹងនៅពេលអ្នកទទួលបានខូគីថ្មី និងរបៀបបិទខូឃីដែលមានស្រាប់។ អ្នកអាចស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើវាសម្រាប់កម្មវិធីរុករកជាក់លាក់របស់អ្នកដោយចុច "ជំនួយ" នៅលើម៉ឺនុយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ឬដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.allaboutcookies.org ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចំណាំថា បើគ្មានខូគី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើ ឬទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នៃគេហទំព័ររបស់យើង។

កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រើ "របៀបឯកជន" ដែលខូគីត្រូវបានលុបបន្ទាប់ពីការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក។ សូមអានផ្នែកជំនួយនៃកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបធ្វើឱ្យ "របៀបឯកជន" សកម្ម។ អ្នកនៅតែអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ប្រសិនបើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុង "របៀបឯកជន"។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជាមិនល្អបំផុតទេ ហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនប្រហែលជាមិនដំណើរការទេ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់លុប Cookies ដែលបានរក្សាទុកពីមុន អ្នកអាចលុប Cookies ដោយដៃនៅពេលណាក៏បាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងមិនរារាំងគេហទំព័រពីការដាក់ខូគីបន្ថែមលើឧបករណ៍របស់អ្នកទេ លុះត្រាតែអ្នកកែសម្រួលការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ខូឃីកំណត់គោលដៅ/ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមមើល www.youronlinechoices.eu ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុប ឬ www.aboutads.info/choices ប្រសិនបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពីគោលការណ៍ខូគី សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

Perflex

Attn: នាយកដ្ឋានច្បាប់

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]


ថយក្រោយ បន្ទាប់ រយៈពេលប្រើប្រាស់

ទំ​ន​ក់​ទំនង