Mae'r wefan hon yn defnyddio ac yn gosod "cwcis" ar eich cyfrifiadur i helpu i wella'r wefan hon. Gallwch ddysgu mwy am y cwcis hyn a gwybodaeth gyffredinol am sut i newid eich gosodiadau cwcis trwy glicio yma.Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.

Polisi Cwcis Awst 24, 2022

DYDDIAD EFFEITHIOL: 1 Ionawr 2022

Mae Perflex, ac unrhyw gwmni cysylltiedig neu is-gwmni, (“Perflex”, “ni” neu “ni”) yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch y technolegau a ddefnyddiwn. Mae'r Polisi Cwcis hwn yn esbonio ein defnydd o gwcis a thechnolegau olrhain eraill, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i begynau gwe, picsel, gifs clir, a thechnolegau tebyg eraill (gyda'i gilydd, “Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill”) ar unrhyw wefan neu ap sy'n postio a dolen i'r Polisi Cwcis hwn (gyda'i gilydd, y “Safleoedd”). Dylid darllen y Polisi Cwcis hwn ynghyd â'n Polisi Preifatrwydd a'n Telerau Defnyddio.

Trwy barhau i bori neu ddefnyddio ein Gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn storio a chael mynediad at Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill fel y disgrifir yn y Polisi Cwcis hwn.

Beth yw Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill?

Ffeil destun fechan yw Cwci y gellir ei storio ar eich dyfais a chael mynediad iddi pan fyddwch yn ymweld ag un o'n Gwefannau, i'r graddau yr ydych yn cytuno. Mae'r Technolegau Olrhain Eraill yn gweithio'n debyg i Gwcis ac yn gosod ffeiliau data bach ar eich dyfeisiau neu'n monitro gweithgaredd eich gwefan i'n galluogi i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein Gwefannau. Mae hyn yn caniatáu i'n Gwefannau adnabod eich dyfais oddi wrth rai defnyddwyr eraill y Gwefannau. Mae'r wybodaeth a ddarperir isod am Gwcis hefyd yn berthnasol i'r Technolegau Olrhain Eraill hyn.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Sut mae ein Gwefannau'n defnyddio Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill?

Mae Perflex yn defnyddio Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill i'ch adnabod chi a'ch diddordebau, i gofio'ch dewisiadau, ac i olrhain eich defnydd o'n Gwefannau. Rydym hefyd yn defnyddio Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill i reoli mynediad i gynnwys penodol ar ein Gwefannau, diogelu'r Gwefannau, ac i brosesu unrhyw geisiadau a wnewch gennym ni.

Er mwyn gweinyddu ein Gwefannau ac at ddibenion ymchwil, mae Perflex hefyd wedi contractio â darparwyr gwasanaethau trydydd parti i olrhain a dadansoddi defnydd ystadegol a gwybodaeth cyfaint gan ddefnyddwyr ein Gwefan. Mae'r darparwyr gwasanaeth trydydd parti hyn yn defnyddio Cwcis parhaus i'n helpu ni i wella profiad y defnyddiwr, rheoli'r cynnwys ar ein Gwefannau, a dadansoddi sut mae defnyddwyr yn llywio ac yn defnyddio'r Gwefannau.

Cwcis Parti Cyntaf a Thrydydd

Mae “Cwcis parti cyntaf” yn gwcis sy'n perthyn i Perflex ac y mae Perflex yn eu gosod ar eich dyfais. Mae “Cwcis Trydydd Parti” yn gwcis y mae parti arall yn eu gosod ar eich dyfais trwy ein Gwefannau.

Gall Perflex gontractio gyda darparwyr gwasanaeth trydydd parti i anfon e-byst at ddefnyddwyr sydd wedi rhoi eu gwybodaeth gyswllt i ni. Er mwyn helpu i fesur a gwella effeithiolrwydd ein cyfathrebiadau e-bost, a/neu i benderfynu a yw negeseuon wedi'u hagor a dolenni wedi'u clicio arnynt, gall y darparwyr gwasanaeth trydydd parti osod Cwcis ar ddyfeisiau'r defnyddwyr hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r cwmnïau hyn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth ar ein rhan, cyfeiriwch at eu polisïau preifatrwydd fel y nodir isod.

Rydym yn defnyddio'r mathau canlynol o Gwcis:

Cwcis Parhaus. Rydym yn defnyddio Cwcis parhaus i wella eich profiad o ddefnyddio'r Gwefannau. Mae hyn yn cynnwys cofnodi eich bod yn derbyn ein Polisi Cwcis i ddileu'r neges cwci sy'n ymddangos gyntaf pan fyddwch yn defnyddio'r Gwefannau. Mae Cwcis Parhaus yn aros ar eich dyfais nes cyrraedd y dyddiad dod i ben a nodir yn y Cwci.

Cwcis Sesiwn. Mae Cwcis Sesiwn dros dro ac yn cael eu dileu o'ch dyfais pan fydd eich porwr gwe yn cau. Rydym yn defnyddio Cwcis sesiwn i'n helpu i olrhain defnydd o'r rhyngrwyd fel y disgrifir uchod.

Gallwch wrthod derbyn Cwcis porwr trwy actifadu'r gosodiad priodol ar eich porwr. Fodd bynnag, os dewiswch y gosodiad hwn, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai rhannau o'r Gwefannau.

Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod Cwcis, bydd ein system yn cyhoeddi Cwcis pan fyddwch yn cyfeirio eich porwr at ein Gwefannau.

Ni fydd y data a gesglir gan y Gwefannau a / neu trwy Gwcis y gellir eu gosod ar eich cyfrifiadur yn cael eu cadw am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion a grybwyllir uchod.

Defnyddir ein Cwcis at y dibenion canlynol:

MATH COOKIE

PWRPAS

Hollol Angenrheidiol / Technegol

Mae'r Cwcis hyn yn angenrheidiol i'n galluogi i weithredu ein Gwefannau fel y gallwch gael mynediad iddynt fel y gofynnoch. Mae'r Cwcis hyn, er enghraifft, yn gadael i ni gydnabod eich bod wedi creu cyfrif ac wedi mewngofnodi i'r cyfrif hwnnw i gael mynediad at gynnwys y Wefan. Maent hefyd yn cynnwys Cwcis sy'n ein galluogi i gofio eich gweithredoedd blaenorol o fewn yr un sesiwn bori a diogelu ein Gwefannau.

Dadansoddol/ Perfformiad

Mae'r Cwcis hyn yn cael eu defnyddio gennym ni neu ddarparwyr gwasanaethau trydydd parti i ddadansoddi sut mae'r Gwefannau'n cael eu defnyddio a sut maen nhw'n perfformio. Er enghraifft, mae'r Cwcis hyn yn olrhain pa dudalennau yr ymwelir â nhw amlaf, ac o ba leoliadau y daw ein hymwelwyr. Os ydych chi'n tanysgrifio i gylchlythyr neu'n cofrestru fel arall gyda'r Gwefannau, efallai y bydd y Cwcis hyn yn cydberthyn i chi. Mae'r Cwcis hyn yn cynnwys, er enghraifft, cwcis Google Analytics.

Functionality

Mae'r Cwcis hyn yn gadael i ni weithredu'r Gwefannau yn unol â'r dewisiadau a wnewch. Mae'r Cwcis hyn yn ein galluogi i "gofio" chi rhwng ymweliadau. Er enghraifft, byddwn yn adnabod enw eich defnyddiwr ac yn cofio sut y gwnaethoch chi addasu'r Gwefannau a'r gwasanaethau, er enghraifft trwy addasu maint testun, ffontiau, ieithoedd a rhannau eraill o dudalennau gwe sy'n newidiadwy a darparu'r un addasiadau i chi yn ystod ymweliadau yn y dyfodol.

Hysbysebu Trydydd Parti

Mae'r Cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am eich gweithgareddau ar y gwefannau hyn a gwefannau eraill i ddarparu hysbysebion wedi'u targedu i chi. Efallai y byddwn hefyd yn caniatáu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio Cwcis ar y Gwefannau at yr un dibenion a nodir uchod, gan gynnwys casglu gwybodaeth am eich gweithgareddau ar-lein dros amser ac ar draws gwahanol wefannau. Mae gan y darparwyr gwasanaeth trydydd parti sy'n cynhyrchu'r Cwcis hyn, fel Adobe, Google, LinkedIn, a Facebook, eu polisïau preifatrwydd eu hunain, a gallant ddefnyddio eu Cwcis i dargedu hysbysebion atoch chi ar wefannau eraill, yn seiliedig ar eich ymweliad â'n Gwefannau.

Sut ydw i'n gwrthod neu'n tynnu fy nghaniatâd i ddefnyddio Cwcis yn ôl?

Gallwch atal cwcis rhag cael eu llwytho i lawr ar eich dyfais trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn dweud wrthych sut i roi'r gorau i dderbyn cwcis newydd, sut i gael gwybod pan fyddwch yn derbyn cwci newydd, a sut i analluogi cwcis sy'n bodoli eisoes. Gallwch ddarganfod sut i wneud hyn ar gyfer eich porwr penodol chi drwy glicio “help” ar ddewislen eich porwr neu drwy fynd i www.allaboutcookies.org. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu neu fanteisio'n llawn ar holl nodweddion ein Gwefan heb gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio "modd preifat" lle mae cwcis yn cael eu dileu ar ôl eich ymweliad gwefan. Darllenwch adran gymorth eich porwr i ddysgu mwy am sut i actifadu'r “modd preifat.” Gallech barhau i ymweld â’n gwefan os yw eich porwr yn “modd preifat”; fodd bynnag, efallai na fydd profiad y defnyddiwr yn optimaidd ac efallai na fydd rhai cyfleustodau'n gweithio.

Os ydych chi am ddileu Cwcis a storiwyd yn flaenorol, gallwch ddileu'r Cwcis â llaw ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn atal y Gwefannau rhag gosod Cwcis pellach ar eich dyfais oni bai a hyd nes y byddwch yn addasu gosodiad eich porwr fel y disgrifir uchod.

I gael rhagor o wybodaeth am ddatblygu proffiliau defnyddwyr a'r defnydd o Gwcis targedu/hysbysebu, gweler www.youronlinechoices.eu os ydych wedi'ch lleoli yn Ewrop neu www.aboutads.info/choices os yn yr Unol Daleithiau.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am ein Polisi Cwcis, cysylltwch â ni yn:

Perflew

Attn: Adran y Gyfraith

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]


YN ÔL NESAF Term defnydd

ffôn+ 86 183 9099 2093

e-bost[e-bost wedi'i warchod]

whatsapp

#

cysylltwch